Bog za nas

Odlomak iz knjige – Spiritual Quest: A Guide to the Changing Landscape, Tomasa Harta (Thomas N. Hart)

Kada su Rudolfa Bultmana, luteranskog sveštenika i učenjaka, pitali da li je Isus Bog, njegov odgovor je bio: “Isus je Bog za nas”. Za njega, ova neznatna modifikacija tradicionalne forumulacije dodavanjem dve reči, na savršen način izražava ono što Novi zavet govori. Mogli bismo to iskazati i na drugi način: Isus je Bog u praktičnom smislu, ili Bog iz naše perspektive. Drugim rečima, postoji funkcionalni identitet između Isusa i Boga. Isusove reči su reči Boga, njegova dela su dela Boga i sledeći Isusa, Bog je taj koga sledimo. No, to je nešto sasvim drugačije u odnosu na: “Isus je Bog i tačka”. To bi značilo da između Isusa i Boga postoji ontološki identitet. Međutim, to nije ono što nam Novi zavet govori.

Moderna teološka misao sve više kreće ovim putem. Drugi način na koji možemo reformulisati odnos između Isusa i Boga jeste izmenom tradicionalnog izraza – “Isus – Bog i čovek” u “Isus – Bog u čoveku” ili, da upotrebimo jezik koji je više inkluzivan – “Isus – Bog u ljudskom biću”. Dakle, umesto da o Isusu mislimo kao biću koje je drugačije od nas, kao o ličnosti sa dve prirode, božanske i ljudske, mogli bismo ga shvatiti kao ljudsku ličnost poput nas samih, ali u kojoj je Bog prisutan i deluje na čudesan način. U svakom od nas Bog obitava, međutim, ono što Isusa čini izuzetnim jeste stepen do kojeg je njegovo biće i čitav njegov život prožet Bogom. To je delimično rezultat delovanja samog Boga, ali, to je odlučujuće zavisno od Isusovog slobodnog izbora i saradnje sa Bogom. Kako je Isusova najdublja žudnja da sav svoj život u potpunosti preda Bogu i kako on ovaj izbor nepestano vrši ne obazirući se na cenu, ljudi iskustveno doživljavaju u svemu što Isus govori i radi očevidno, moćno prisustvo i delovanje Boga u Isusu. Isus je naš prozor ka Bogu; on Bogu daje ljudsko lice. Čak i sada, podignut iz mrtvih i živeći nov život, njegov status razotkrivača Boga, medijatora između Boga i čoveka i svete tajne (sakramenta) je neizmenjen. Funkcionalno, on je i dalje Bog za nas.

Thomas N. Hart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s